IT'S GOOD
หน้านี้แสดงผู้โดยสารของซอยแปดและเมือง ในยุคสามก๊กเมืองหลวงของสามก๊กถูกแบ่งออกเป็นสามเมือง ได้แก่ ลยุนฮูโต้และเบดูอิน ภาคกลางขึ้นไปทางเหนือ
Update By ZhangYun 22/08/04
$$140\text{ lb} \cdot \frac{50\text{ lb flesh}}{100\text{ lb}} \cdot \frac{1\text{ day}}{20\text{ lb consumed}} = \boxed{3.5\text{ day}}$$
สำหรับตอนกลางของบริเวณนี้
Alley 3
เมือง
Alley 3
เมือง
Xi Liang
David Elliott
เสเหลียง
Jiang Ling
เกงจิ๋ว
Qiang
เกี๋ยง
Chang Sha
Michael Yao
เตียงสา
Di
----
Gui Lian
Alex Fontani Herreros
กุยหลิง
Nanman
Timothy Chen
น่านม่าน
Nan Hai
หนานไฮ่
Tian Shui
เทียนซุ่ย
Ye
เงียบกุ๋น
Cheng Du
เฉินตู
Xu Chang
ฮูโต๋
Jian Ning
----
Ji
----
Wu Du
----
Chen Liu
เฉินลิ่ว
Zi Tong
Carl Keck
----
Ru Nan
----
An Ding
อันเต๋ง
Jiang Xia
กังแฮ
Han Zhong
ฮันต๋ง
Chai Sang
Peter Jamal Kulits
ซีสอง
Jiang Zhou
จิงโจว
Ping Yuan
เพงง่วนก๋วน
Jiao Zhi
George Daghlian
----
Pu Yang
Raffy Santiago
ปักเอี๋ยง
Xiong Nu
ซงหนู
Hui Ji
โฮจิ๋ว
Chang An *
ฉางอัน/เตียงอัน
Shou Chun
ฉิวฉุน
Yong An
----
Lu Jiang
ลูเจียง
Jin Yang
จินหยาง
Wuwan
อูหวน
Luo Yang*
ลั่วหยาง/ลกเอี๋ยง
Bei Hai
ปักไฮ่
Wan
อ้วนเซีย
Xiao Pei
เสียวพ่าย
Xiang Yang
Harsh Bhundiya
เซียงหยาง/ซงหยง
Xia Pi
Hamza Abdul-Ghani
ชีจิ๋ว
Wu Ling
บุเหลง
Jian Ye
เกียนเงียบ
Ling Ling
เหลงเหลง
Shan Yue
----
He Nei
เหอหนาน
Xiang Ping
Daniel Mark
เซีนงเป๋ง
Xin Ye
Adi Telik
ซินเอี๋ย
Wu
อู๋
The Asthmatic Alpha
Averoid Adventures
Alley 3 Drain Gang
Stubb's Special Spices
Kingdom of Heaven
Carl is Robust