ALLEY % MOST LIKELY EXPLOSIVE
CARL
IT"S GOOD
หน้านี้แสดงผู้โดยสารของซอยแปดและเมือง ในยุคสามก๊กเมืองหลวงของสามก๊กถูกแบ่งออกเป็นสามเมือง ได้แก่ ลยุนฮูโต้และเบดูอิน ภาคกลางขึ้นไปทางเหนือ
Update By ZhangYun 22/08/04

Alley 8
เมือง
Alley 8
เมือง
Xi Liang
David Elliott
เสเหลียง
Jiang Ling
เกงจิ๋ว
Qiang
เกี๋ยง
Chang Sha
Michael Yao
เตียงสา
Di
----
Gui Lian
Brandon Jamal Quach
กุยหลิง
Nanman
Dark Child
น่านม่าน
Nan Hai
หนานไฮ่
Tian Shui
เทียนซุ่ย
Ye
เงียบกุ๋น
Cheng Du
เฉินตู
Xu Chang
ฮูโต๋
Jian Ning
----
Ji
----
Wu Du
----
Chen Liu
เฉินลิ่ว
Zi Tong
Carl Keck
----
Ru Nan
----
An Ding
อันเต๋ง
Jiang Xia
กังแฮ
Han Zhong
ฮันต๋ง
Chai Sang
ซีสอง
Jiang Zhou
จิงโจว
Ping Yuan
เพงง่วนก๋วน
Jiao Zhi
Jiao Zhi Brother Hood
----
Pu Yang
ปักเอี๋ยง
Xiong Nu
ซงหนู
Hui Ji
โฮจิ๋ว
Chang An *
ฉางอัน/เตียงอัน
Shou Chun
ฉิวฉุน
Yong An
----
Lu Jiang
ลูเจียง
Jin Yang
จินหยาง
Wuwan
อูหวน
Luo Yang*
ลั่วหยาง/ลกเอี๋ยง
Bei Hai
ปักไฮ่
Wan
อ้วนเซีย
Xiao Pei
เสียวพ่าย
Xiang Yang
เซียงหยาง/ซงหยง
Xia Pi
ชีจิ๋ว
Wu Ling
บุเหลง
Jian Ye
เกียนเงียบ
Ling Ling
เหลงเหลง
Shan Yue
----
He Nei
เหอหนาน
Xiang Ping
เซีนงเป๋ง
Xin Ye
FREE SIPS N' DIPS
ซินเอี๋ย
Wu
อู๋